Założenia wyjściowe

      Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest wiarygodnym wskaźnikiem stanu bezpieczeństwa. Tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania, drobnych wykroczeń, występków i przestępstw o tzw. mniejszym ciężarze gatunkowym skutkuje wzrostem liczby ciężkich przestępstw.

      Widoczna obecność służb porządkowych, szybka naprawa szkód wyrządzanych przez wandali powoduje "zniechęcenie" takich grup i ich wypieranie z obszarów aktywności, co często wiąże się z ich równoczesnym rozpraszaniem.

      Długofalowe działania prewencyjne i wychowawcze stanowią metodę usuwania przyczyn zagrożeń.

      Tylko wspólne, systematyczne i skoordynowane działania służb miejskich i państwowych, różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców mogą doprowadzić do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa w powiecie.

      Zaufanie mieszkańców do Programu - podstawowy warunek jego powodzenia - będzie determinowane w pierwszym rzędzie skutecznością realizacji najprostszych działań np. szybką reakcją na wezwanie, gotowością do niesienia pomocy, widoczną konsekwencją w wykonywaniu postawionych zadań.

      Program wymaga profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz "obsługi" medialnej.

Główne zagrożenia występujące w powiecie :

 1. Przestępczość pospolita i zorganizowana.
  • w szczególności przestępstwa przeciwko: życiu zdrowiu i mieniu popełnianych z pobudek chuligańskich i pod wpływem alkoholu
 2. Patologie społeczne (np. narkomania, alkoholizm)
 3. Zagrożenia komunikacyjne.
  • dla ruchu pieszych i zmotoryzowanych
  • jazda pod wpływem alkoholu i jazda z nadmierną prędkością
  • nasilenie ruchu pojazdów w szczególności na drodze krajowej Nr 51
 4. Zagrożenia pożarowe wynikające z "istniejącej substancji budowlanej" tj. stanu instalacji technicznych oraz warunków dojazdu do obiektów.
 5. Zagrożenia chemiczno-ekologiczne wynikające z transportu i magazynowania toksycznych środków przemysłowych.
 6. Epidemiologiczne rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.
  • bliski kontakt z ludnością Obwodu Kaliningradzkiego
 7. Wścieklizna zagrożeniem życia zwierząt domowych i gospodarczych jak również ludzi.
  • brak szczepień zwierząt dzikich wolno żyjących szczepionką doustną.
 8. Zagrożenia dla życia zwierząt i ludzi wynikające z rezygnacji z obowiązkowych szczepień psów.
  • dotyczy głównie mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie
 9. Zagrożenia socjalne
  • bezrobocie
  • przemoc w rodzinie
Jednym ze sposobów eliminacji zagrożeń jest realizacja programów kierunkowych wchodzących w skład poszczególnych bloków.