Warunki realizacji programu

  1. Rozpoznanie i stałe monitorowanie zagrożeń na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej
  2. Profesjonalne działania doraźne, prowadzone przez wykwalifikowane i posiadające uprawnienia służby lub osoby
  3. Obywatelskie działania doraźne, wskazywanie i informowanie o zagrożeniach oraz ich usuwanie przez pojedynczych lub zorganizowanych mieszkańców
  4. Profesjonalne działania długofalowe, programowe przedsięwzięcia wymagające przygotowania zawodowego (służby porządkowe, specjaliści z różnych zakresów)
  5. Obywatelskie działania długofalowe, programowe przedsięwzięcia nie wymagające przygotowania zawodowego (stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, wspólnoty parafialne, spółdzielnie mieszkaniowe, inne środowiska)
  6. Działania mieszane (ze względu na kryterium czasowe lub rodzaj wykonawstwa)
  7. Analiza stanu prawnego i sygnalizowanie koniecznych jego modyfikacji
  8. Monitorowanie i aktualizacja Programu

        Program "Bezpieczny Powiat Bartoszycki" nie jest programem zamkniętym. Każda nowa inicjatywa sformułowana w postaci programu kierunkowego może być przyjęta przez Radę Programową i wdrożona do realizacji przez zespoły i komisje problemowe. W ramach programu proponuje się wdrażanie do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w odniesieniu do konkretnych zagrożeń. Ze względu na duży zakres przedsięwzięć zawartych w programie oraz ich długofalowość program ten należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na kolejne lata.

        Poszczególne programy kierunkowe opracowane przez zespoły i komisje problemowe w miastach i gminach, planowo wdrażane i realizowane stworzą program kompleksowy. Każdy zespół lub komisja problemowa opracuje szczegółowy harmonogram realizacji wybranych programów kierunkowych i przedłoży go Zarządom Miast i Gmin oraz Radzie Programowej Programu "Bezpieczny Powiat Bartoszycki".