Finansowanie Programu

      Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań w ramach Programu "Bezpieczny Powiat Bartoszycki" może być osiągane poprzez:

      Każdy zespół lub komisja problemowa do opracowanych harmonogramów realizacji programów kierunkowych przedłoży postulowany preliminarz wydatków związanych z realizacją planowanych zadań na dany rok.