Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce

Ul. Bema 36
woj. warmińsko-mazurskie
www.kppsp-bartoszyce.prv.pl, e-mail: kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony

 

na
dostawę hydraulicznego zestawu ratowniczego

 

Znak sprawy:

PKT-2371-1/05

Termin wykonania zamówienia:

30.07.2005

Wadium:

Brak

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena

100%

 

 

Opis przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 8 tut. Komendy.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Jan Dąbrowny

e-mail:

kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl

tel.:

089 764 98 38 lub 764 98 33

fax:

089 764 98 02

lokal

pok. 38

w godz.

8:00-15:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,
lok.:

Sekretariat (II piętro) pok. 32

Termin składania ofert upływa dnia

03.06.2005

o godz.

10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia

03.06.2005

o godz.

11:00

w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 8

Termin związania Wykonawcy z ofertą

30 dni

Ogłoszenie zostało skierowane do publikacji w BZP w dniu nie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca winien spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 19, poz. 177) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń.