Bartoszyce dnia 2003-01-06

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Zamawiający :

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

ul. Bema 36 telefon: (0-89) 764 98 00 fax: (0-89) 764 98 02

NIP - 743- 16-44-510
REGON -510750628

ogłasza przetarg nieograniczony


  1. Przedmiot zamówienia : Dostawa paliw na bieżące potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

  2. Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do dnia 31.12.2003 r.

  3. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 30.000 ECU, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

  4. Ofertę należy złożyć do dnia 17.02. 2003 r. do godz. 1100, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach ul. Bema 36 pokój 37 lub w sekretariacie lub przesłać na powyższy adres.

  5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2003 r. o godz. 1300 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach ul. Bema 36 pokój 33.

  6. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

  7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

  8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać u Zamawiającego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach ul. Bema 36 pokój 37.